به رنگین پوشش خوش آمدید

نام محصول کد محصول حالت مقدار مورد نیاز جهت ساخت 100 لیتر محلول آماده کار
کروماته آبی روی Z 301 مایع 5-3 لیتر
کروماته آبی روی Z 301/1 جامد 0.7- 0.5 کیلوگرم
کروماته زرد روی Z 302 مایع 5-3 لیتر
کروماته سبز روی Z 303 مایع 20 لیتر
کروماته مشکی روی Z 304 مایع 100 لیتر
نمک گالوانیزه سیانوری Z 305 جامد 16- 15 کیلوگرم
نمک گالوانیزه اسیدی Z 306 جامد 27-26 کیلوگرم
بلک اکساید فولاد B 401 جامد 55 کیلوگرم
چربی گیر گرم فولاد C 101 جامد 10- 7 کیلوگرم
چربی گیرالکتریکی فولاد C 102 جامد 10- 8 کیلوگرم